mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Nederlands-Duitse Rechtspraktijk

Sidebar
Menu
Gefinancierde rechtsbijstand in Duitse strafzaken?
Stacks Image 326
(Foto: Fotolia)

Duitsland kent, evenals Nederland, een systeem van gefinancierde rechtsbijstand: de zogenaamde 'Prozesskostenhilfe' of 'PKH'. Meer informatie vindt U hier.

PKH
is mogelijk in civiele en administratiefrechtelijke zaken. Echter, hoewel een verdachte van een strafbaar feit zich in iedere soort strafzaak en in iedere stand van de procedure kan laten bijstaan door een advocaat (een 'Strafverteidiger'), geldt de PKH niet voor strafzaken. De overheid geeft dan niet thuis.

In Duitsland wordt er namelijk vanuit gegaan dat iedere verdachte de kosten van zijn verdediging voor eigen rekening dient te nemen, behoudens in die zaken waarin de verdachte zichzelf niet kan verdedigen of sprake is van een ernstig misdrijf of bijzonder zwaar nadeel voor de persoon van de verdachte dreigt. In dat geval wordt een zogenaamde 'Pflichtverteidiger' aangewezen, waarbij overigens niet wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen of het vermogen van de verdachte.

Dit impliceert, dat zij die een Strafverteidiger niet uit eigen middelen kunnen betalen, en waarin geen sprake is van de 'notwendige Verteidigung' zoals bedoeld in § 140 Strafprozessordnung (StPO), in beginsel geen gefinancierde rechtsbijstand krijgen. Dit is slechts anders als in de strafzaak een civiele partij als Nebenkläger een vordering tot schadevergoeding wilt instellen (Adhäsionsverfahren). In dat geval leidt het civiele karakter van die vordering tot een recht op rechtsbijstand.
Het bovenstaande heeft dus tot gevolg, dat in het merendeel van alle Duitse strafzaken de verdachte zelf de kosten van rechtsbijstand moet betalen. Mocht hij echter worden vrijgesproken, dan komen deze kosten voor vergoeding door de Duitse Staat in aanmerking. Daarbij dient te worden bedacht dat daarbij wordt uitgegaan van het Rechtsanwaltvergütungsgesetz, zodat eventuele meerkosten toch voor rekening van de vrijgesproken verdachte blijven.
Dit geldt ook voor een in Nederland wonende verdachte: aangezien de strafzaak niet in Nederland speelt komt de verdachte niet in aanmerking voor een Nederlandse ‘toevoeging’. Ook een In Nederland wonende verdachte zal dus nagenoeg altijd zijn Verteidiger zelf moeten bekostigen.
Menu