Werkgerelateerde SMS- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob

In de kwestie met zaaknr. 201800258/1 heeft onze hoogste bestuursrechter, de Raad van State, op 20 maart 2019 onder meer bepaald dat zakelijke, dus werkgerelateerde, SMS- en WhatsApp-berichten van Nederlandse bestuurders en ambtenaren onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) vallen, en derhalve opgevraagd kunnen worden. Daarbij is niet van belang of een en ander met een zakelijk of privé-toestel is verstuurd. Dat laatste is van belang omdat hierdoor geen mogelijkheid bestaat om een Wob-verzoek te ontgaan. Overigens kan inzage geweigerd worden als de berichten 'persoonlijke beleidsopvattingen' bevatten (weigeringsgrond). Bron: Raad van State (20.03.2019)

Doorvoering relativiteitsvereiste in bestuursrecht

Met de invoering van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht wordt het al eerder geïntroduceerde ‚relativiteitsvereiste’ verder doorgevoerd in het bestuursrecht: de burger moet voortaan niet alleen rechtstreeks getroffen zijn in zijn eigen belang om toegang tot de bestuursrechter te krijgen, maar de beweerdelijk geschonden norm moet eveneens strekken tot bescherming van zijn belangen. De vraag is nu of burgers voortaan nog wel voldoende middelen hebben om tegen ieder willekeurig bestuursbesluit in rechte op te komen.

Grote Kamer Bestuursrecht

Op 01.01.2013 is in werking getreden de Wet aanpassing bestuursprocesrecht. Vanaf die datum is in het bestuursrecht een nieuwe werkwijze in een beperkt aantal zaken geïntroduceerd voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven: zaken kunnen dan namelijk worden verwezen naar een ‚Grote Kamer’ van vijf leden, en er kan - net zoals in het civiele- en strafrecht - een conclusie worden gevraagd aan een advocaat-generaal. De eerste advocaat-generaal is prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven van de Universiteit van Utrecht.