Incassokosten na 14-dagen brief

Op 13.06.2014 heeft de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing bepaald, dat bij incasso’s in de zin van de ‚Incasso(kosten)wet’ (dus bij incasso’s tegen consument-schuldernaren) de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn zodra de verplichte initiële 14-dagen brief (aanzegging hoogte mogelijk verschuldigde wettelijke incassokosten, indien niet alsnog binnen 14 dagen wordt betaald) daadwerkelijk verzonden is, en betaling uitblijft, maar de schuldeiser nadien geen verdere incassowerkzaamheden heeft verricht. Hiermee wijkt de Hoge Raad af van het advies van een landelijk overleg van rechters (bestaande uit het ‚Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) ’ en het ‚Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel van de hoven (LOVC-hoven)’ ), die stelde dat een consument nog ‚recht’ heeft op een extra aanmaning. Die zou dan nog verzonden moeten worden na bedoelde 14-dagenbrief. Naar aanleiding van deze beslissing heeft het landelijk overleg van rechters een aanpassing doorgevoerd in de tekst van zijn adviesrapport (‚Rapport BGK-Integraal 2013’ ).

Wetsvoorstel onredelijk hoge incassokosten (i)

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Hirsch Ballin om eindelijk de praktijk met onredelijk hoge incassokosten aan banden te leggen. Er wordt gestreefd naar een vast percentage van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40 per vordering. De schuldeiser zal bij consumenten worden verplicht altijd vooraf een aanmaning stellende een laatste betaaltermijn van 14 dagen aan te houden. Het kabinet wil op deze wijze de consument beter beschermen. Het wetsvoorstel is nu naar de Raad van State voor advies (bron: www.justitie.nl).
01.07.2012: UPDATE: zie ook onze uiteenzetting over het incassorecht.

Wetsvoorstel onredelijk hoge incassokosten (ii)

Per 01.07.2012 treedt in werking het wetsvoorstel tot het aan banden leggen van onredelijk hoge incassokosten (bron: www.rijksoverheid.nl).
Voor alle informatie zie onze uiteenzetting over het incassorecht.