Staaltje auteursrechtinbreuk fotomateriaal

De Kantonrechter in de Rechtbank Limburg heeft op 27.08.2014 een vonnis gewezen waarin de gedaagde veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding ter grootte van Euro 2.400,00 ter zake van herhaalde schending van het auteursrecht (exploitatierechten) van een professioneel fotograaf op een tweetal foto’s, welke de gedaagde van internet gedownload had en vervolgens voor eigen doeleinden gebruikt had zonder toestemming van de auteursrechthebbende, en zonder vermelding van de naam van deze. Daarnaast is de gedaagde veroordeeld in de kosten van de procedure, welke, zoals in intellectuele eigendomszaken mogelijk en gebruikelijk is, bepaald zijn op de hoogte van de aangetoonde werkelijke en noodzakelijke kosten van juridische bijstand ex artikel 1019h Rv. van de eisende fotograaf, groot Euro 2.620,95.
In deze zaak had de gedaagde een tweetal foto’s van de fotograaf op internet gevonden en gebruikt voor de website respectievelijk Facebook-pagina van zijn eigen onderneming. Desgevorderd heeft hij weliswaar de bewuste foto’s verwijderd, maar de fotograaf stelde schade te hebben geleden.
Met de fotograaf heeft de Kantonrechter vastgesteld dat het geen gewone kiekjes betrof, doch werken met een eigen, oorspronkelijk, karakter die het persoonlijk stempel van de fotograaf als maker dragen. En dus zijn de foto’s auteursrechtelijk beschermd. Dit zo zijnde stond het de gedaagde niet vrij deze foto’s zonder toestemming van de rechthebbende fotograaf te gebruiken (te verveelvoudigen en openbaar te maken), ook al waren deze foto’s via internet te vinden en te downloaden. Bij het bepalen van de hoogte van de gestelde schade is aangesloten bij de gebruikelijke licentievergoeding zoals opgenomen in de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012. Bij de bepaling van de hoogte van proceskosten is uitgegaan van de zijdens de fotograaf overgelegde, gespecificeerde, declaratie voor advocaatkosten (Euro 2.022,80), alsmede van de posten: salaris gemachtigde procedure (Euro 300,00), griffierecht (Euro 219,00) en exploitkosten (Euro 79,15).