Wettelijke handelsrente: waarover verschuldigd?

De wettelijke handelsrente is alleen verschuldigd over de primaire geldelijke tegenprestatie bij handelsovereenkomsten. Zij ziet mitsdien niet op andere geldelijke verplichtingen uit dergelijke overeenkomsten, zoals op een vordering uit onverschuldigde betaling (HR 30.10.2020; ECLI:NL:HR:2020:1710).

Duitse Inkassorechtsreform 2020

Doel van de "Inkassorechtsreform" (Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht vom 22.4.2020) is een verlaging van de huidige incassokosten, met name voor kleinere vorderingen, en voor onbetwiste vorderingen die alsnog op eerste verzoek door de schuldenaar voldaan worden. Bovendien maakt het voortaan niet meer uit of de werkzaamheden door een Anwalt of een Inkassounternehmen verricht worden.
Bij vorderingen tot Euro 500 impliceert een en ander een verlaging van de incassokosten van thans Euro 50 naar Euro 22,50; en bij vorderingen tot Euro 1.000 bedragen de nieuwe incassokosten nog maar Euro 40. Bij betwiste vorderingen blijven de incassokosten gelijk. Deze leiden immers tot meer werkzaamheden.
Daarnaast dient de sommatie een aantal aanzeggingen te bevatten: bijvoorbeeld welke mogelijkheden er zijn indien sprake mocht zijn van identiteitsfraude. Daarnaast dient de schuldenaar er uitdrukkelijk op gewezen te worden dat een betalingsregeling tot hogere kosten leidt, en dat en welke weren hij voortaan niet meer voeren kan.

Europees beslagbevel op bankrekeningen per 18.01.2017?

De Europese Unie heeft al op 15.05.2014 een verordening vastgesteld die het mogelijk moet maken om met een Europees bevel, afgegeven door de rechter van het land van de verzoekende schuldeiser, binnen de Unie conservatoir derdenbeslag onder banken (op bankrekeningen van een schuldenaar dus) te leggen. Het betreft de op 17.07.2014 in werking getreden Verordening (EU) Nr. 655/2014 (PbEU 2014, L 189): Europees bevel tot conservatoir beslag (ook wel 'beslagbevel' genoemd). Het wetsvoorstel tot implementatie in de Nederlandse wetgeving is op 02.05.2016 bij de Tweede Kamer ingediend. De nieuwe regeling dient per 18.01.2017 in werking te treden.Met het beslagbevel kan een schuldeiser eenvoudig conservatoir beslag leggen op een buitenlandse bankrekening; ook in landen binnen de EU waar dat tot op heden (bijna) onmogelijk of zeer duur is. Het is de bedoeling dat hiermee bereikt wordt dat schuldeisers veilig kunnen stellen dat de schuldenaar zijn gelden niet meer kan verduisteren. Overigens krijgt de schuldeiser pas informatie over individuele rekeningen van de schuldenaar indien en zodra hij ook daadwerkelijk over een titel beschikt.

Incassokosten na 14-dagen brief

Op 13.06.2014 heeft de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing bepaald, dat bij incasso’s in de zin van de ‚Incasso(kosten)wet’ (dus bij incasso’s tegen consument-schuldernaren) de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn zodra de verplichte initiële 14-dagen brief (aanzegging hoogte mogelijk verschuldigde wettelijke incassokosten, indien niet alsnog binnen 14 dagen wordt betaald) daadwerkelijk verzonden is, en betaling uitblijft, maar de schuldeiser nadien geen verdere incassowerkzaamheden heeft verricht. Hiermee wijkt de Hoge Raad af van het advies van een landelijk overleg van rechters (bestaande uit het ‚Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) ’ en het ‚Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel van de hoven (LOVC-hoven)’ ), die stelde dat een consument nog ‚recht’ heeft op een extra aanmaning. Die zou dan nog verzonden moeten worden na bedoelde 14-dagenbrief. Naar aanleiding van deze beslissing heeft het landelijk overleg van rechters een aanpassing doorgevoerd in de tekst van zijn adviesrapport (‚Rapport BGK-Integraal 2013’ ).

Inwerkingtreding Wet bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties

Op 16 maart 2013 treedt in werking de Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor facturen waarvoor geen betaaltermijn is overeengekomen geldt dan dat deze binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald moeten zijn.

Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Als het aan de Regering ligt wordt per 16.03.2013 het wetsvoorstel ter uitvoering van de Richtlijn late betalingen (RL 2011/7/EU) ingevoerd: Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet beoogd niet de invoering van een wettelijke minimum betaaltermijn bij handelstransacties, maar het vastleggen van een termijn voor B2B-facturen waarvoor geen betaaltermijn is overeengekomen. Dergelijke facturen moeten dan na ommekomst van 30 dagen na factuurdatum voldaan zijn. Uiteraard blijft het partijen vrij staan om een afwijkende betaaltermijn af te spreken. Zo mag dan ook nog steeds vooruitbetaling bedongen worden. Bij (schriftelijke) overeenkomst mag zelfs een betaaltermijn van maximaal 60 dagen overeengekomen worden. Een nog langere betaaltermijn zal alleen overeengekomen mogen worden als die langere termijn voor geen beide partijen nadelig is.

Wetsvoorstel onredelijk hoge incassokosten (ii)

Per 01.07.2012 treedt in werking het wetsvoorstel tot het aan banden leggen van onredelijk hoge incassokosten (bron: www.rijksoverheid.nl).
Voor alle informatie zie onze uiteenzetting over het incassorecht.

Wetsvoorstel onredelijk hoge incassokosten (i)

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Hirsch Ballin om eindelijk de praktijk met onredelijk hoge incassokosten aan banden te leggen. Er wordt gestreefd naar een vast percentage van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40 per vordering. De schuldeiser zal bij consumenten worden verplicht altijd vooraf een aanmaning stellende een laatste betaaltermijn van 14 dagen aan te houden. Het kabinet wil op deze wijze de consument beter beschermen. Het wetsvoorstel is nu naar de Raad van State voor advies (bron: www.justitie.nl).
01.07.2012: UPDATE: zie ook onze uiteenzetting over het incassorecht.