Doorverkopen software: UsedSoft ./. Oracle

In zijn arrest van 3 juli 2012 (zaaknr.: C-128/11 inzake UsedSoft GmbH ./. Oracle International Corp.) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) op een prejudiciële vraag van de Duitse Bundesgerichtshof inzake de uitleg van de artikelen 4 lid 2 en 5 lid 1 van de Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (RL 2009/24/EG) beslist, dat softwarelicenties in beginsel binnen de Europese Unie doorverkocht mogen worden, ook tegen de uitdrukkelijke wil van de licentiegever in, althans indien en voor zover voor het gebruiksrecht betaald is en de licentie niet tijdsgebonden is. Bepalingen in licentievoorwaarden of Algemene Voorwaarden kunnen dit niet verhinderen. Dit recht geldt voor alle software, ongeacht de drager. Dus ook voor downloads.
Met deze beslissing gaat het HvJ in tegen het advies van de Advocaat-Generaal bij het Hof.